Publicaties

Van Jeroen Hendriksen zijn bij Uitgeverij Boom en Thema de volgende publicaties verschenen:

Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen oplossen
Met medewerking van H. Elich, I. Hamstra en H. Veendrick

160 pag. | 16e druk | 2016 | € 24,75 | Bestellen

Het boek is geschreven op basis van intervisie-ervaringen van werkers uit de praktijk.

Het behandelt de theorie van intervisie en de themagecentreerde interactie als grondstructuur voor het intervisiegesprek. Daarnaast de methoden: de incidentmethode, de krachtenveldanalyse, de profielbeschrijving, de Balintmethode en de methode Raguse. Elk hoofdstuk eindigt met een systematische samenvatting. Daarnaast is er aandacht voor praktijktoepassingen.

Handboek Intervisie
Intervisie257 pagina’s | 4e druk | 2018 | € 44,00 | Bestellen

Handboek Intervisie behandelt de belangrijkste thema’s die van invloed zijn op het succes van intervisie. De thema’s zijn op een heel toegankelijke wijze uitgewerkt, met voorbeelden en schema’s.
Het boek is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van de auteur met intervisiebegeleiding.
De volgende aspecten komen aan de orde:
– de basisstructuur van intervisie;
– het gesprek en de gespreksleider;
– de dynamiek van de groep;
– begeleidingsmethoden bij intervisie;
– implementeren en borgen van intervisie.
Daarnaast biedt Hendriksen een groot aantal
zeer praktische werkmaterialen.

Werkboek Intervisie

werkboekintervisie160 pag. |8e druk |2016 | € 25,00 | Bestellen

In dit praktijkboek over intervisie presenteert de auteur een twintigtal  intervisieoefeningen met een uitgebreide uitleg over toepassing in de praktijk van het interviseren.

De oefeningen geven structuur aan ge intervisiegesprekken. De grote variëteit speelt in op de behoefte verschillende werkvormen te ervaren en te experimenteren met nieuwe vormen van leren leren.
Dit praktijkboek is tot stand gekomen op basis van vele trainingen die de auteur de afgelopen jaren heeft gegeven naar aanleiding van de vraag: “geef ons concreet materiaal om ons eigen intervisieproces structuur te geven en optimale resultaten te behalen.” Het boek is daarmee het vervolg op het succesvolle “Intervisie bij Werkproblemen’’.
Het werkboek is bedoeld voor allen die intervisie (willen) doen en voor trainers, opleiders, coaches en docenten.

Lees de recensies van dit boek

Tools voor de coach. 

Oefeningen ter ondersteuning van het coachingsproces

Tools voor de coach170 Pagina’s | 4de druk | 2018 | € 27,50 | Bestellen

Dit boek over ‘tools’ biedt ondersteunend materiaal (oefeningen, methoden, werkwijzen) die de coach kan inzetten bij tweegesprekken.
De tools zijn ingedeeld naar moeilijkheidsgraad. Na een aantal grondingsoefeningen worden de tools overzichtelijk ingedeeld naar leerniveau.
De greep uit de beschreven tools:

-ontspannen concentratie
-gronden of aarden
-de wondervraag
-werkstijlenonderzoek
-competentie-ontwikkeling
-de tijdmanagement-matrix
-atlas van de belevingswereld
-de inferentieladder
-blokkerende overtuigingen
-mindmapping
-het innerlijke team
-de twee stoelen
-wandelend coachen
-visualiseren
In totaal 22 tools en vele varianten daarop. Iedere tool is voorzien van een theoretisch kader en een praktische uitwerking. Daarnaast worden er ook tips en literatuursuggesties gegeven. De coach wordt hiermee ondersteund in zijn zoektocht naar het kiezen en ontwikkelen van die instrumenten die bij de coach zelf passen en het leertraject van de coachee kunnen ondersteunen.
Bijzonder in dit boek is dat reflectie (van de coach, maar ook van de coachee) door de auteur gezien wordt als misschien wel de krachtigste tool om de kwaliteit van personal coach of manager als coach te ontwikkelen. Het slothoofdstuk verkent dit thema op een geheel nieuwe wijze en biedt ter afsluiting wederom een aantal praktische tools om de reflectie te versterken.
Recensie:
‘De tools zijn zeer goed beschreven. De schrijver legt tal van relevante verbanden met andere manieren van werken, van haptonomie tot sterkte-zwakte analyse. Het boek getuigt van grote deskundigheid en belezenheid op het gebied van coaching. Het is een aanwinst, zowel voor de ervaren als de beginnende coach.’
Recensie uit NBD/Biblion.


Wandelcoaching

wandelcoaching100 blz. | 1e druk, 2012 | € 21,75 | ISBN: 9789024401161 | Paperback & gratis e-book | Bestellen

Het aantrekkelijke van wandelen is dat (bijna) iedereen het kan, er ervaring mee heeft en het prettig vindt om te doen. Dit boek biedt denkwerk, inspiratie, handige tips en oefeningen voor wandelcoaching.

Wandelen maakt energiek, creatief, nieuwsgierig en belangstellend. Wandelend coachen zet niet alleen fysiek in beweging, maar ook mentaal. Het weet snel tot de kern van de vraag te komen, is verdiepend en helpt om goede gedragsalternatieven te ontwikkelen. Ook ondersteunt het bij het zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen.

Wandelcoaching biedt een helder kader voor deze verrassende vorm van coaching. Achtereenvolgens komen voorbereidingen, kernthema’s en praktische beschouwingen rond wandelcoaching aan de orde, steeds geïllustreerd met stukjes theorie uit de psychologie en filosofie en persoonlijke ervaringen van de auteur. Niet alleen de professionele coach, maar ook de geïnteresseerde leek kan inspiratie putten uit de vele invalshoeken, tips, filosofieën en ervaringen die de auteur aanreikt.


Intervisie werkvormenwaaier  

omslag-intervisie-werkvormenJeroen Hendriksen & Jantine Huizing |
27 pagina’s | Uitgeverij Thema | oktober 2011 | € 14,95 | vierde druk Bestellen

Deze mooi vormgegeven intervisiewaaier is geschreven door Jeroen Hendriksen en Jantine Huizing, twee gepokt en gemazelde auteurs met langdurige ervaring op dit gebied.

Door de onderverdeling in oplossingsgerichte, creatieve, activerende en reflectieve werkvormen maakt de waaier de werkvormen praktisch bruikbaar
Intervisie staat de laatste jaren sterk in de belangstelling bij het bedrijfsleven maar ook in de trainingswereld, omdat het een effectieve methode blijkt voor deskundigheidsbevordering. Bovendien passen steeds meer bij- en nascholingstrajecten intervisie toe om deelnemers de lesstof te laten verwerken voor hun eigen werkpraktijk.
Intervisie wint enorm aan populariteit. Met deze waaier kunnen intervisiegroepen (en begeleiders daarvan) nieuwe, aantrekkelijke en dynamische werkvormen kiezen die intervisie tot een succes maken.
De auteurs beschrijven vier soorten werkvormen: oplossingsgerichte, creatieve, activerende en reflectieve. Ervaring opdoen met deze nieuwe werkvormen betekent dat de intervisiegroep spannende leerervaringen meemaakt die iedere deelnemer kan gebruiken in zijn werk (bijvoorbeeld bij teams, opleiding, coaching of training).

De werkvormenwaaier is ook vertaald in het Duits: Uitgeverij Hogrefe GmbH & Co; info@hogrefe.de en bestellen via www.hogrefe.de


Organisatieopstellingen binnen intervisie. 

Theorie, methode, toepassing

Jeroen Hendriksen en Anja Brasser
94 pagina’s | 2010 | € 20,50 | Bestellen

Het boek werkt uit hoe binnen intervisie aan de hand van de krachtenveldanalyse van Lewin  organisatieopstellingen voor een eigen dynamiek en verrassende uitkomsten kunnen zorgen.

Dit boek is gericht op de doelgroep van coaches, trainers en docenten die al met intervisie werken en daar eens deze speciale methode voor willen gaan inzetten.
De tekst over de organisatieopstellingen is laagdrempelig en vereist geen speciale voorkennis van de lezer. De (vele) voorbeelden en oefeningen in het boek zijn direct toepasbaar.


Individuele opstellingen binnen coaching
Jeroen Hendriksen & Anja Brasser, 126 blz. | 22,00 € | 2013 | ISBN 9789024401987 | Bestellen

Individuele opstellingen zijn een krachtige tool bij coaching. Het is een instrument dat snel inzicht geeft in onderlinge verhoudingen en mogelijke oplossingen.

Een opstelling tijdens een coachingsgesprek wordt gekenmerkt door grote dynamiek en rijke inzichten en oplossingsrichtingen die zich aandienen. Een tafel, wat poppetjes of gekleurde papiertjes, een gesprek, meer is niet nodig. Het boek opent met een woordelijk verslag van een coachingssessie met een opstelling. Hieruit wordt inzichtelijk gemaakt welke achtergronden meespelen bij opstellingen en welke praktische elementen het gesprek ondersteunen. De auteurs beschrijven werkvormen en oefeningen om de opstelling tot een succes te maken. Tot slot kijken ze naar kansen, valkuilen, grenzen en andere (on)mogelijkheden van deze werkvorm.


Cirkelen rond Kolb. Begeleiden van leerprocessen

Cirkelen rond Kolb134 Pagina’s | 6e druk | 2014 | € 21,00 | Bestellen

Jeroen Hendriksen gaat in op de verschillende invalshoeken die Kolb geïnspireerd hebben tot zijn belangrijke publicatie Experiential Learning. De fascinatie van de auteur voor ervaringsleren was daarbij het uitgangspunt.

Befaamde onderzoekers als Dewey, Lewin, Piaget, maar ook de humanistische psychologie met Maslow, Rogers en Perls en de pedagogiek van Paolo Freire zijn inspiratiebronnen voor Kolb. In ‘Cirkelen rond Kolb’ worden ze in hun samenhang uitgewerkt en aangevuld met veel nieuwe inspirerende werkvormen en oefeningen. Jeroen Hendriksen besteedt ook aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leren en legt een link tussen ervaringsleren toen en organisatieleren nu. Cirkelen rond Kolb is leerboek en oefenboek tegelijk. Spelenderwijs wordt de lezer meegenomen in de boeiende wereld van het ervaringsleren. Theoretische impulsen en oefeningen wisselen elkaar af. Zo ontstaat een rijk palet aan mogelijkheden voor manager, trainer, opleider, consultant, personal coach en docent om zelf vorm te geven aan nieuwe leerimpulsen. U vindt in dit boek: de originele leerstijlentest van Kolb, reflectieoefeningen, didactische suggesties, teamdiagnose-instrumenten, oefeningen voor doeners, bezinners, dromers en beslissers.

> Lees de recensies van dit boek 


Begeleid Intervisie model. Collegiale advisering en probleemoplossing

begeleidintervisiemodel133 pag. |6de druk | 2010 | € 23,75 | Bestellen
Intervisie is een gestructureerde wijze van collegiale advisering en probleemoplossing. Intervisie is erop gericht in een groep collega’s actuele werkproblemen te bespreken. Bij begeleide intervisie wordt gewerkt onder begeleiding van een ervaren deskundige die het proces en de werkwijze bewaakt. Intervisie is daardoor laagdrempelig en voor diegenen toepasbaar die anders onvoldoende in staat zouden zijn geweest zelfstandig intervisie op te zetten. Met veel praktische voorbeelden, zoals een intervisiecontract, intervisieoefeningen en tips voor invoering van intervisie.

In het Duits vertaald bij Uitgeverij Juventa Verlag (v/h Beltz): Intervision. Kollegiale Beratung in Sozialer Arbeit und Schule (3e druk, 2011).Collegiale Consultatie en Coaching. Een model voor het coachingsgesprek

112 pag. | 6de druk | 2012 | € 18,00 | Bestellen

Bij collegiale consultatie roept de consultvrager hulp en advies in van een deskundige collega. De consultvrager kan op zijn beurt een volgende keer de consultgever zijn. Een vorm van collegiaal coachen.
Collegiale consultatie is een praktijkboek voor een breed publiek, profit zowel als non-profit.
Voor trainers en opleiders, managers, personeelswerkers, docenten en studenten.
De mogelijkheden om collegiale consultatie tot een systematisch geheel te ontwikkelen worden uitgebreid beschreven. De grondslagen van consultatie, het benodigde netwerk als voorwaarde voor een goed systeem, communicatieve vaardigheden en trainingsvoorbeelden komen ruim aan bod. Daarnaast is ieder hoofdstuk voorzien van een checklist en verwerkingsopdrachten.

> Lees de recensies van dit boek


Begeleiden van docenten. Reflectie als basis voor professionele ontwikkeling in het onderwijs
Lies Fonderie-Tierie en Jeroen Hendriksen (red.)

begeleiden-van-docenten€ 27,50 | Bestellen

Onderwijsinstellingen staan voor de opgave pedagogisch-didactisch beleid vorm te geven dat gericht is op zelfstandig en actief leren. Dat vraagt van docenten nieuwe vaardigheden een andere wijze van handelen en een blijvende professionele ontwikkeling.

Dit boek handelt over begeleiding van die professionele ontwikkeling. Reflectie op het eigen handelen vormt daarbij steeds het uitgangspunt. De auteurs schrijven vanuit hun praktijkervaring: reflecterend leren, lesbezoek, opbouw en afbouw van routines, collegiale consultatie, intervisie, supervisie en de professionalisering van management en organisatie.

Met medewerking van o.m. Fred Korthagen, Bob Koster, Truus Rozemond, Tineke van Roozendaal, Allard de Hoop.


Het thema centraal

hetthemacentraal€ 28,50 | Bestellen

`…Het boek is zeer begrijpelijk en levendig geschreven. Het geeft ‘nieuwelingen’ een goed gestructureerde inleiding in het systeem en de toepassingsmogelijkheden van TGI en tegelijkertijd vinden ‘gevorderden’ in het boek een schat aan ideeën voor hun eigen werkzaamheden. Het enige nadeel van het boek bestaat daaruit, dat het op enkele artikelen na nog niet in het Duits vertaald is.’
(René Bernards in Themenzentrierte Interaktion, 2008/1, Psychosozial Verlag, Giessen)

Themagecentreerde interactie (TGI) is een methode voor het begeleiden van groepen en teams. Al jaren werken trainers en opleiders succesvol met deze methode. In het boek Het thema centraal beschrijven negen auteurs hun praktijkervaringen met TGI. Aan de hand van dit boek kunt u kennismaken met TGI of de ontwikkelingen volgen. De TGI-methodiek is ontwikkeld door Ruth Cohn. TGI heeft als doel het bevorderen van levendige leerprocessen en creativiteit in groepen en teams. Begrippen als zelfsturing, participerend leiderschap, de dynamische balans in het leerproces, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie en ‘storingen hebben voorrang’ komen voort uit TGI.

In dit boek is van een aantal belangrijke thema’s uit TGI de vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk. Na een theoretisch kader behandelen negen auteurs thema’s, zoals: het leiden van groepen, creatieve werkvormen, groepssupervisie, competentiegericht leren, etcetera.

Een boek voor opleiders, trainers, adviseurs, groepswerkers, persoonlijke begeleiders en managers.

Lees hier een artikel over dit boek

Bij Uitgeverij De Horstink (Amersfoort) verscheen: Levend Leren. Theorie en praktijk van de themagecentreerde interactie (1982). Studiecentrumboek. Uitverkocht.


Illustratie: Beatrijs van den Bos
Illustratie: Beatrijs van den Bos

De illustraties op deze website en de omslagen van de illustraties in mijn boeken zijn gemaakt door Beatrijs van den Bos.
website: 

www.beatrijsvandenbos.nl